Stypendia motywacyjne

O stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może ubiegać się każdy uczeń szkoły publicznej prowadzonej przez Miasto Płock (z wyjątkiem uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz absolwentów wszystkich typów szkół) lub słuchacz kolegium bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendia  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru.

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie trzeba składać żadnych wniosków. Można otrzymać niezależnie i równocześnie obydwa stypendia:
- jedno za wyniki w nauce,
- drugie za osiągnięcia sportowe.

Stypendia przyznawane są uczniom osiągającym bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce albo osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz posiadającym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 
Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:
1) za pierwszy semestr roku szkolnego - po zakończeniu semestru;
2) za drugi semestr - po zakończeniu semestru (we wrześniu).

O przeznaczeniu stypendiów decyduje uczeń – stypendysta.
Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 100 zł.

Stypendia motywacyjne w całości finansowane są przez organ prowadzący szkoły, tzn. Miasto Płock. W I semestrze 2021 roku stypendium otrzymało 1.000 stypendystów.

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713